Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - platné od 1.1.2022

 

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek ze strany Robin Puškáš ( v rámci portálu www.fotoskolam.cz , se sídlem Praha, Černokostelecká 587/111, PSČ 100 00, IČ: 02981459 (dále jen „zhotovitel“)

 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 631 a násl. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi. Odesláním internetové objednávky přistupuje zákazník jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření smlouvy na objednané fotozboží (fotografie / fotoknihy / fotodárky / fotoobrazy ...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme zakliknutím souhlasu při odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky na adresu společnosti nebo okamžikem odeslání internetové objednávky.
  Objednatel dále bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého daňového dokladu, který obdržel při dodávce zboží a potvrdil převzetí svým podpisem. Pokud v rámci uzavřené smlouvy a na pokyn objednatele objednávají dodatečné fotoprodukty v rámci speciálních objednávacích formulářů u zhotovitele další osoby s ním spřízněné ( např. žáci, rodiče dětí umístěných ve školském zařízení a pod.), bere objednatel na vědomí, že ručí zhotoviteli za jejich odebrání a zajistí na vlastní náklady jejich předání patřičným osobám.

 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na www.fotoskolam.cz a dále na vyžádání  na e-mailové adrese: fotoskolam@seznam.cz

 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

 4.     Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a     platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním     zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií     zhotovitele.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.

 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb v rámci portálu www.fotoskolam.cz 

 4. Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. 3 VOP).

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či mailem shodl zákazník se zhotovitelem.Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na www.fotoskolam.cz a dále na vyžádání  na e-mailové adrese: fotoskolam@seznam.cz

 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.

 3. Zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného rezervačního poplatku - zálohy) v den předání hotového díla, dle platného ceníku v den uzavření smlouvy.

 4. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.

 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

 3. Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. 4 VOP se považuje 15 – 20 pracovních dnů na vyretušování fotografií (podle náročnosti zakázky).

 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

 5. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů (nemoc, zranění, zásah vyšší moci) změnit termín (datum i čas) ateliérového/exteriérového fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

 7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti objednatele

 1. Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení e-mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

 2. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni anebo výchovní pracovníci. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout.

VIII. Jiná ujednání stran

 1. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem.

 2. Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK.

 3. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neupraveným záběrům v žádné podobě.

 4. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.

 5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má zákazník právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.

 6. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka až převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny, popř. také tehdy, když byl zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.

 7. Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele.

 8. Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu, jakožto i jejich finální úprava, vždy v plné kompetenci zhotovitele.

 9. Zhotovitel dodává zákazníkovi fotografie ve formátu stran 3:2, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě (na flash disku), pokud nebylo předem ujednáno jinak.

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době. Drobné vady na případných vytištěných fotografiích nejsou důvodem k reklamaci.

 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

 3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).

 5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 6. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v obchodním zákoníku. Záruční doba je stejná jako v čl. IX odst. 1 těchto VOP.

 7. Pokud v rámci uzavřené smlouvy a na pokyn objednatele objednávají dodatečné fotoprodukty v rámci speciálních objednávacích         formulářů u zhotovitele další osoby s ním spřízněné ( např. žáci, rodiče dětí umístěných ve školském zařízení a pod.), bere               objednatel na vědomí, že převzetím těchto fotoproduktů od zhotovitele přejímá záruku za kvalitu takto dodatečně dodaných             produktů a svým podpisem na daňovém dokladu stvrzuje, že tyto mu byly dodány pro výše uvedené osoby v pořádku. Na pozdější    případné reklamace nebude brán ze strany zhotovitele zřetel.

X. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníkapodle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy vnásledujícím rozsahu:

 1. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 10% sleva z ceny předmětu plnění.

 2. V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu ateliérového/exteriérového fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá zákazník jako kompenzaci 25% slevu z ceny předmětu plnění.

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, mírné deformace postav a objektů, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

XIII. Dárky a Bonusy

 1. Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako Bonus označeny (Bonus za fanouškovství na Facebooku, vizážistka zdarma, Fotokniha k focení zdarma apod.)

 2. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok.

 3. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.

 4. V případě, že zákazník Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.

 5. Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud zákazník bude chtít Dárky či Bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

XIV. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, tj. v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 2. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV. VOP.

 3. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV. VOP.

 4. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
  a) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. 2 VOP;
  b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V. těchto VOP.

XV. Storno poplatky

 1. Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, které činí 5 Kč/km.

 2. Zruší-li zákazník dohodnutý termín (datum nebo čas) focení z jakéhokoliv důvodu 1 týden před jeho konáním (a nejde-li o situaci dle čl. XV. odst. 1 VOP), má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.). Pokud byla na zakázku vystavena záloha, nemá zákazník v tomto případě nárok na její vrácení.

 3. Zruší-li zákazník foto-zakázku, kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, má zhotovitel nárok na úhradu 100% všech svých nákladů, včetně případného zpátečního cestovného, které činí 5 Kč/km. Záloha či rezervační poplatek uhrazený zákazníkem se nevrací.

XVI. Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.

 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP / odesláním objednávky / uhrazením rezervačního poplatku zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

 2. Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

  a) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;

  b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;

  c) smlouva je uzavírána v jazyce českém

  d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit;

  e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

 4. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022

 5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

 

 


Kontakt

FOTOŠKOLÁM.CZ

Černokostelecká 587/111
100 00 Praha 10

IČO : 02981459
DIČ : neplátce


Tel : +420 604 778 224
Tel : +420 732 678 735www.fotoskolam.cz